Ochrana osobních údajů

Informace o GDPR

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je známé pod zkratkou GDPR a je platné od 25.5.2018.

GDPR zavádí výrazné změny evropského rámce ochrany osobních údajů. Cílem této nové legislativy je posílit a sjednotit režim ochrany údajů pro jednotlivce v celé Evropě. Ačkoli jde o právní předpis Evropské unie, působnost GDPR se týká všech společností sídlících v EU i mimo ni, které zpracovávají údaje jednotlivců, kteří mají bydliště v EU, a to i v případě, kdy se nacházejí mimo EU.

Rádi bychom vás upozornili na několik nejdůležitějších změn, které přináší GDPR a které ovlivní činnost v oblasti spolupráce se zákazníky. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o kompletní výčet a nejde ani o výklad GDPR. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně GDPR, obraťte, se prosím, na svého právního poradce nebo poradce pro ochranu osobních údajů.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení obsahuje informace o osobních údajích, které jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti se zpracováním cenové nabídky a dále realizace díla až po fakturaci a pro potřeby dodržení záruční lhůty a v případě dodavatele k uskutečnění smluvního vztahu - objednávky.

Společnost SAMAT může zpracovávat některé nebo všechny typy osobních údajů:

 1. Pokud jste Zákazník nebo osoba, která se má stát Zákazníkem nebo Dodavatel
  1. Identifikační a kontaktní údaje v případě podnikatele – jméno a příjmení, adresa sídla, údaje o registraci v živnostenském rejstříku, emailová adresa a telefonní číslo, bankovní spojení
  2. Identifikační a kontaktní údaje v případě soukromé osoby – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo
 2. Pokud jste kontaktní osoba Zákazníka či osoby, která se má stát Zákazníkem nebo Dodavatele
  1. Jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, pracovní adresa, pracovní emailová adresa a telefonní číslo
  2. Preference týkající se marketingu

 

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely:

 1. Zpracování cenové nabídky, objednávky či sepsání smlouvy o dílo
 2. Plnění kontrolní, oznamovacích, evidenčních a jiných povinností podle právních předpisů, včetně právních předpisů o kontrole obchodu, daňových povinností apod.
 3. Zjištění chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb
 4. Prověření obchodní spolehlivosti, kredibility a solventnosti  Zákazníka nebo osoby, která se má stát Zákazníkem

Shora uvedené zpracování osobních údajů může být prováděno kdykoliv i před uzavřením smlouvy o dílo, či objednávky a může pokračovat i po ukončení této smlouvy pro omezené účely (fakturace, dodržování právních, daňových a smluvních požadavků, vč. auditu, záruční lhůty)

 

Kdo je zodpovědný za zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost SAMAT, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 259, 407 56Jiřetín pod Jedlovou, IČO 40229017

 

Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům shromážděným v souvislosti s realizací díla, a máte také právo žádat jejich opravu nebo výmaz (ale pouze pokud neexistuje zákonný důvod jejich uchování a zpracování, např. záruční doba, lhůty dle Zákona o účetnictví, atd)

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany a tedy i uzavření smluvního vztahu.

 

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám v souvislosti s plněním povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro zpracovatele vykonávají dílčí činnost při zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT, daní a účetnictví.

Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR.

 

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Toto informační oznámení je umístěno na www.samat.cz

 

ONLINE KALKULACE

BAZAR

Zaručeně česká okna

04.červen

Volné místo - technik

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici technika plastových oken.

03.březen

HÖRMANN

Úspora až 30% Ve srovnání se sekčními vraty HÖRMANN LPU, drážka M se stejným povrchem/ barvou.

15.květen

HÖRMANN

Úspora až 30% Vrata a dveře roku

VÍCE NOVINEK »